بررسي كاركردهاي ديني تلويزيون : ديدگاههاي مخاطبان، كارشناسان و برنامه سازان در خصوص برنامه‌اي سيماي جمهوري اسلامي ايران
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشكده صدا و سيما
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : مريم مذحجي