رسانه های مدرن و سنتی؛ از واگرایی تا همگرایی: تأملاتی در الگوی رسانه ای در جامعه دینی
63 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سوره ) مرداد و شهریور 1383 - شماره 10 )(4 صفحه - از 26 تا 29)
تعداد شرکت کننده : 0