برنامه های دینی تلوزیون و دریافت مخاطبان
61 بازدید
محل نشر: پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » زمستان 1381 - شماره 16
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ظهور وسایل ارتباط جمعی الکترونیک دستاورد دنیای مدرن برای بشریت به شمار می‌آید. از این رو، هر یک از ادیان متناسب با دیدگاههای ایدئولوژیک خود و نیز شرایط فرهنگی و زیست محیطی پیروانشان، با این پدیده برخوردی خاص داشته اند، اما همه آنها رسانه های مدرن را امری مؤثر در ارتباطات اجتماعی می دانند و متدینان را به شناخت و بهره برداری متعهدانه از آنها تشویق می نمایند. در این نوشتار تاریخچه و برخی مشخصه های برنامه های تلویزیونی مسیحی یا کلیسای الکترونیک را مرور خواهیم کرد و سپس خلاصه ای از دستاوردهای پژوهشی نگارنده درباره ویژگیهای برنامه های اسلامی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ارائه می گردد تا از دیدگاه ارتباطات میان فرهنگی موضوعاتی برای مطالعه و تبادل نظر در این حوزه پیشنهاد شود. واژه های کلیدی : ارتباطات میان فرهنگی، کلیسای الکترونیک، تلویزیون ایران ، برنامه های دینی، مخاطبان تلویزیون _______________________________ *استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)