مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ناصر
نام خانوادگی:باهنر
پست الکترونیک:bahonar@isu.ac.ir
نخصص ها:الهیات و معارف اسلامی ، تبلیغ

زندگی نامه

الف) مشخصات فردي:

نام : ناصر        نام خانوادگي: باهنر       سال تولد: 1345          نام پدر: محمّد جواد

ب) سوابق تحصيلي:

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سال اخذ مدرك

كارشناسي ارشد

معارف اسلامي و تبليغ

امام صادق- عليه السلام-

1371

دكترا

فرهنگ و ارتباطات

امام صادق- عليه السلام-

1381

 

ج) سوابق پژوهشي:

عنوان طرح تحقيقاتي

موسسه پژوهشي محل انجام

سمت در طرح

سال انجام

طرح تاليف بخش مفاهيم كتابهاي درسي قرآن دوره راهنمايي

سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

مسوول طرح

 

1373

طرح تاليف كتابهاي ديني مبنا براي خارج از كشور (دوره ابتدايي)

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

مسوول طرح

1376

طرح تغيير نظام طراحي سوالات امتحاني دوره ابتدايي

وزارت آموزش و پرورش

همكار اصلي (مسوول بخش درس ديني)

 

طرح الگوي مناسب انتقال مفاهيم ديني از تلويزيون در نظام ارتباطات ديني جمهوري اسلامي ايران

مركز مطالعات، تحقيقات و سنجش برنامه هاي صدا و سيما

مسوول طرح

1381

طراحي گرايش مطالعات سياستگذاري در آموزش و پرورش (در برنامه كارشناسي ارشد معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات)

وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه امام صادق عليه السلام

مسوول طرح

1381

تاريخچه تبليغات بازرگاني و تحولات آموزشي و پژوهشي آن در ايران و جهان

مركز مطالعات، تحقيقات و سنجش برنامه هاي صدا و سيما

مسوول طرح

1383

تأثير تلويزيون بر هويت فرهنگي: بررسي موردي نظريه کاشت در ايران

مركز مطالعات، تحقيقات و سنجش برنامه هاي صدا و سيما

مشاور علمي و ناظر طرح

1385

هنجارهاي ارتباطي رسانه ملي از ديدگاه رهبران انقلاب اسلامي

مركز مطالعات، تحقيقات و سنجش برنامه هاي صدا و سيما

مشاور علمي و ناظر طرح

1385